Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Mgr. Martin Ivanko - Osobný fitness tréner - Individuálne a online tréningy a poradenstvo

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane vystupuje Martin Ivanko, IČO: 51443171, s miestom podnikania Benkovce 86, 094 02 Benkovce, Slovenská republika, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-17329, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani inou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci si je vedomí, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy


Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru alebo ponúkanej služby predávajúcim na webstránke: www.ivankofitness.sk pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email alebo iným spôsobom elektronickej komunikácie na diaľku, pričom na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru alebo služby kupujúcim podnikateľovi a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii webovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2. Dodanie predmetu kúpy


Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec resp. poskytne službu, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej a kupujúci sa zaväzuje, že vec resp. službu prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby, služba sa považuje za poskytnutú dňom zaslania podkladov, listín prípadné iných výstupov súvisiacich s dodávanou službou do emailovej schránky kupujúceho, ktorú tento uviedol pri objednávke tovarov a služieb.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi tým spôsobom, že požiada svojho obchodného partnera, aby odovzdal kupujúcim objednanú vec prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu – spotrebiteľovi až keď mu vec odovzdá dopravca, prostredníctvom ktorého je mu objednaná vec odoslaná.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú takéto zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci prostredníctvom obchodného partnera (dodávateľa predávajúceho) vec na prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 300,- Eur bez DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle až potom, čo kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru alebo služby, predávajúci po úhrade celkovej kúpnej ceny urobí expedíciu tovaru alebo služby v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

III. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:

Otváracia doba:

automatické potvrdenie objednávky: Pondelok – Nedeľa: 00-24h
e-mail, mobil: Pondelok - Piatok: 9:00-17:00 hod.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Na webovej stránke sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné bez DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo služby, prípadne po dobu časovo určenú na webstránke.

V. Objednávanie

Kupujúcemu bude dodaný tovar alebo poskytnutá služba za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti a má právo na odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v dobe objednania.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo zápis na inom trvanlivom nosiči (e-mail) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar je potrebné zasielať na adresu:


Martin Ivanko

Benkovce 86

094 02 Benkovce

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. 

V súlade s vyššie uvedeným zákonom (§ 7 ods. 6 písm. e/ zákona č. 102/2014 Z. z.) a vzhľadom na charakter predávaného sortimentu, tovar nie je možné vrátiť pokiaľ bol tovar rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

b) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d) predmetom ktorých je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty považované ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatenej finančných prostriedkov spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Kupujúci súhlasom s týmto všeobecným obchodnými podmietkami vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že po zaslaní objednávky služieb predávajúceho prostredníctvom webstránky výslovne súhlasí stým, aby kupujúci začal s poskytovaním objednaných služieb, pričom v tomto prípade kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

VII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba vopred bankovým prevodom,
 • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 • platba cez online platobný systém PayPal

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

VIII. Fakturácia

Faktúra sa vždy nachádza v prílohe e-mailu, ktorý informuje o prijatí platby za tovar. Faktúru zasielame výhradne v elektronickej podobe.

IX. Dodacie podmienky

Tovar zasielame kupujúcemu prostredníctvom obchodného partnera (nášho dodávateľa), ktorý zasiela tovar kupujúcemu na základe nášho pokynu prepravnou službou. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Cena prepravy sa riadi podľa aktuálneho cenníka prepravcov v deň objednávky.

Tovar je kupujúcemu doručený spravidla najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia objednávky/pripísania úhrady kúpnej ceny na účet predávajúceho. Služba je poskytnutá kupujúcemu podľa dohody predávajúceho a kupujúceho, spravidla však v dodacej lehote uvedenej na webovej stránke pri konkrétnej službe.

Kupujúci je povinný bezodkladne po dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade zistenia existencie poškodenia zásielky je kupujúci povinný so zástupcom dopravcu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou, odmietnuť prevziať tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne si uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci zistí poškodenie, či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, nároky z reklamných vád mu budú priznané, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu ivankomartin@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: + 421 944 548 918, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov

Ako záručný list slúži nákupný doklad (faktúra).

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom: ivankomartin@gmail.com, poštou na adresu: Martin Ivanko, Benkovce 86, 094 02 Benkovce, Slovenská republika, alebo telefonicky: + 421 944 548 918. Reklamovaný tovar je možné zaslať na uvedenú adresu Slovenskou poštou. Odporúčame Vám tovar poistiť. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru resp. služby a doručenka. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu resp. špecifikovanie v čom spočíva reklamácia dodanej služby.

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec alebo poskytnutá služba má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytujú na tovare pri prevzatí (zakúpení) tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

 • si kupujúci vadu spôsobil sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,
 • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním,
 • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť,
 • ak vadnosť poskytnutej služby zapríčinil kupujúci neposkytnutí resp. nesprávnym poskytnutí súčinnosti.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví potvrdenie s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar resp. služba je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený resp. služba pskytnutá, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar resp. služba zakúpené. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru alebo vadu služby, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 dní. Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vadou poskytnutej služby nie je, ak sa poskytnutou službou nedosiahne cieľ, ktorý kupujúci pri objednaní tejto služby sledoval (napríklad ak kupujúci nedosiahne želaný hmotnostný úbytok podľa tréningového plánu a jedálnička, ktorý predávajúci riadne a včas pre kupujúceho na základe jeho objednávky vypracoval).

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia sa neuplatní doba podľa predošlej vety, pričom pri týchto tovaroch platí ako záručná doba doba minimálnej trvanlivosti týchto tovarov a kupujúci je povinný uplatniť vady takéhoto tovaru u predávajúceho bezodkladne po prevzatí tovaru.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie o spôsobe vybavenia informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

PRÁVA SPOTREBITEĽA

Pri vadách tovaru a služieb, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci alebo úplnému poskytnutiu služby, má spotrebiteľ právo na výmenu veci resp. práv požadovať úplné poskytnutie služby, alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci alebo úplnému poskytnutiu služby, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo služby.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

V prípade cezhraničného sporu ma spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Prešov

Obrancov mieru 6 

080 01 Prešov 1

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.11.2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Mgr. Martin Ivanko
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.